newzal sm

hristo mihalevПрез 2017 г. бъл­гар­с­ки­ят бад­мин­тон, а с не­го и СК „Бад­мин­тон“- Ста­ра За­го­ра на­вър­ши 50 го­ди­ни. В гра­да на ли­пи­те туп­ти сър­це­то на то­зи спорт, из­вес­тен ка­то ед­на от най-кра­си­ви­те иг­ри, при то­ва с бли­зък до ну­ла­та трав­ма­ти­зъм. На юби­лея, кой­то бе от­бе­ля­зан на 25 но­ем­в­ри, клу­бът по­лу­чи приз­на­ние, че е един от най-ус­пеш­ни­те не са­мо в гра­да и че със­те­за­те­ли­те му оп­ре­де­лят мо­да­та и тен­ден­ци­и­те на раз­ви­тие на съв­ре­мен­ния спорт, ре­дом с по­же­ла­ни­е­то още мно­го по 50 го­ди­ни да е все та­ка на вър­ха.
"Бад­мин­то­нът е спорт, дос­тъ­пен за всич­ки"- каз­ва пред­се­да­те­лят на спор­т­ния клуб Хрис­то Ми­ха­лев. "Спорт, кой­то мо­же да се иг­рае и на от­к­ри­ти пло­щад­ки, от лю­би­те­ли, ко­и­то ис­кат да се раз­д­ви­жат доб­ре. В Ста­ра За­го­ра има нап­ра­ве­ни иг­ри­ща в ре­ди­ца меж­дуб­ло­ко­ви прос­т­ран­с­т­ва. А на Аяз­мо­то има пер­фек­т­ни бад­мин­тон иг­ри­ща! Не знам по све­та да­ли има дру­га­де 8 кор­та на ед­но мяс­то. Пре­ди го­ди­ни ше­фът на све­тов­на­та фе­де­ра­ция бе­ше из­к­лю­чи­тел­но из­не­на­дан, че в Ста­ра За­го­ра има та­ка­ва от­к­ри­та спор­т­на ба­за, в парк, с 8 бад­мин­тон кор­та. По све­та бад­мин­тон се иг­рае в за­ла, всич­ки със­те­за­ния се про­веж­дат на зак­ри­то, по­ра­ди то­ва, че пе­ро­то е мно­го ле­ко – то е са­мо 3-4 гра­ма, и се вли­яе от вя­тъ­ра. Ко­га­то се про­веж­да спор­т­но със­те­за­ние, кли­ма­ти­ци­те са нап­ра­ве­ни та­ка, че да не вли­я­ят на иг­ра­та.
По све­та бад­мин­тон се прак­ти­ку­ва из­к­лю­чи­тел­но мно­го. На све­тов­ни­те пър­вен­с­т­ва, къ­де­то хо­дя за ве­те­ра­ни, виж­дам, че учас­т­ни­ци­те са по 1200. Ед­ва ли в дру­ги­те спор­то­ве има тол­ко­ва мно­го със­те­за­те­ли!
Бад­мин­то­нът е един от най-ма­со­ви­те спор­то­ве, а в Ста­ра За­го­ра оп­ре­де­ле­но най-ма­со­ви­ят! Вся­ка го­ди­на в стра­на­та има 10-11 тур­ни­ра и ко­га­то тур­ни­рът е в Ста­ра За­го­ра, ви­на­ги учас­т­ни­ци­те са над 250 ду­ши. Ху­бав спорт, кой­то мно­го раз­ви­ва и ум­с­т­ве­ни­те въз­мож­нос­ти, за­що­то мно­го бър­зо тряб­ва да взе­маш ре­ше­ние за оп­ре­де­ле­на си­ту­а­ция в иг­ра­та. Пе­ро­то се дви­жи с го­ля­ма ско­рост, осо­бе­но в иг­ра­та на двой­ки, мно­го бър­зо тряб­ва да ре­а­ги­раш и то та­ка, че да из­не­на­даш про­тив­ни­ка с мис­ле­не­то си и с дви­же­ние – ряз­ко на­соч­ва­не на пе­ро­то. Ако не съ­че­та­еш бър­зи­на, мис­ле­не, удар, не мо­жеш да спе­че­лиш сре­ща­та. Всич­ко тряб­ва да е в син­х­рон. Ис­тин­с­ко удо­вол­с­т­вие е да наб­лю­да­ваш бад­мин­тон на ви­со­ко ни­во – ев­ро­пейс­ки,све­тов­ни, олим­пийс­ки пър­вен­с­т­ва. Иг­ра­та пос­то­ян­но се усъ­вър­шен­с­т­ва, има на­ции с го­ди­ни нап­ред от нас. Ние пра­вим 50 го­ди­ни, те иг­ра­ят бад­мин­тон от 100, 200 го­ди­ни, и то го­ле­ми дър­жа­ви ка­то Ки­тай, Ин­до­не­зия, Ма­лай­зия, Ав­с­т­ра­лия…Те­зи дър­жа­ви имат мно­го със­те­за­те­ли, в тях има из­г­ра­де­ни съ­о­ръ­же­ния и спор­т­ни ба­зи са­мо на клу­бо­ве по бад­мин­тон – то­ва, ко­е­то ние ис­ка­ме в на­шия град да се слу­чи. За­що­то Ста­ра За­го­ра е цен­тър на Бъл­га­рия в бад­мин­то­на! Ако за­ла­та, за ко­я­то нас­то­я­ва­ме, ня­кой ден ста­не факт, на­ши­ят град ще бъ­де един­с­т­ве­ни­ят в Бъл­га­рия и на Бал­ка­ни­те, ще бъ­де пос­то­ян­но по­се­ща­ван от меж­ду­на­род­ни­те клу­бо­ве и тре­ньо­ри по бад­мин­тон. Ние сме из­б­ра­ни за един от пет­те цен­тъ­ра в све­та и ако в Бъл­га­рия има та­къв цен­тър, той ще е Ста­ра За­го­ра, сти­га да раз­по­ла­га­ме с ба­за. Ня­ма да е ни­къ­де дру­га­де в стра­на­та, за­що­то дру­га­де спор­тът ня­ма та­зи ма­со­вост. За­то­ва тол­ко­ва нас­то­я­ва­ме и ис­ка­ме та­зи за­ла да се ре­а­ли­зи­ра – то­ва е не­що, ко­е­то на­ши­ят град ще ви­ди – тук ще дой­дат ели­тът, ще има мно­го със­те­за­ния!"

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови