zalata

logo BFBБЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН

BULGARIAN BADMINTON FEDERATION

1040 Sofia, 75 Vassil Levski Blvd., tel +359 2 930 05 50, tel./fax +359 2 986 77 81

fax +359 2 986 12 75, 981 57 28; E-mail: badmintonТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

www.bfbadminton.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО, ПРЕКРАТЯВАНЕТО, ОТНЕМАНЕТО, ТРАНСФЕРА НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА И СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И СПОРТИСТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правилникът урежда и регламентира статута на състезателите по бадминтон и имуществените и неимуществените отношения, които възникват и се развиват между тях и спортните клубове и/или БФ Бадминтон, както и отношенията между спортните клубове, членове на БФ Бадимнтон по повод на трансфера на състезателни права.

Тренировъчната и състезателната дейност за високи постижения се осъществява от лица, картотекирани като спортисти аматьори или професионални спортисти под ръководството на треньори.

Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря и осъществява промяна на клубната принадлежност на спортиста и правото да се получи трансферна цена.

Трансферните права принадлежат на клуба, към който едно лице е картотекирано като спортист или на самото лице, ако то няма валиден договор със спортен клуб.

Правомощия да прилагат този правилник имат органите и длъжностните лица на БФ Бадминтон, при правен спор да го тълкува и правоприлага, като инстанция – Арбитражно-дисциплинарната комисия към БФ Бадминтон.

I. СТАТУТ НА СПОРТИСТИТЕ ПО БАДМИНТОН. ПРИДОБИВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ И ИЗГУБВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл. 1. Статут на спортист по бадминтон придобива всяко физическо лице, което е картотекирано от БФ Бадминтон по реда на този правилник.

Чл. 2. С акта на картотекиране на физическото лице за същото се пораждат състезателни права. Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в спортно – състезателната дейност на един спортен клуб и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

Чл.3. /1/ Състезателните права могат да бъдат ограничавани или отнемани за определен период от време или завинаги от БФ Бадминтон при условията на настоящия правилник и действащото в страната законодателство.

/2/ Мерките по алинея 1 от този член се налагат по инициатива на орган на БФ Бадминтон, спортния клуб, притежаващ състезателните права, председателя на Националната комисия за допингов контрол и BadmintonWorldFederation, BadmintonEuropeConfederation.

Чл.4. Спортистите по бадминтон могат да бъдат с професионален или аматьорски статут (спортисти - професионалисти или спортисти - аматьори).

/1/ Спортист – аматьор е физическо лице, което участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб по бадминтон, без за това да получава възнаграждение.

/2/ Спортистите – аматьори могат да получават парични и непарични награди за постигнати високи спортни успехи, без това да нарушава статута им на аматьори. Разноските, които клуба заплаща по пътуване, настаняване, дневни и други при участие на спортиста – аматьор в състезания или други спортни прояви, не са възнаграждение по смисъла на настоящата разпоредба.

/3/ Спортист – професионалист е физическо лице, което участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб по бадминтон срещу възнаграждение.

Чл.5. /1/ Спортисти по бадминтон могат да бъдат български граждани, граждани на държави членки на Европейския съюз или лица без българско гражданство, извън Европейския съюз. Спортисти без българско гражданство извън ЕС могат да бъдат картотекирани по реда на раздел II от правилника след представяне на разрешение за постоянно пребиваване в страната.

/2/ Управителния съвет на БФ Бадминтон определя максималния брой на спортистите без българско гражданство, които могат да бъдат картотекирани от един спортен клуб.

Чл.6. /1/ Участието на спортистите в тренировъчната и спортно – състезателната дейност се определя от спортиста и съответния спортен клуб в договор, сключен в писмена форма.

/2/ Спортните клубове по бадминтон са длъжни да сключат договори с всички спортисти, които са заявили за картотекиране пред БФ Бадминтон, съответно спортисти-професионалисти и спортисти - аматьори. Договорите със спортистите, заявени за картотекиране като професионалисти са възмездни.

/3/ Договорите със спортисти, ненавършили 18 годишна възраст се сключват при спазване на разпоредбите на Закона за лицата и семейството и действащото в страната законодателство, като съответно:

 1. Състезателите ненавършили 14 годишна възраст се представляват от своите родители и настойници.

 2. Състезателите от 14 до 18 годишна възраст към подадените и изготвени молби и договори прилагат изрично писмено съгласие на своите родители или попечители.

Чл. 7. Спортистите по бадминтон са длъжни:

 1. да спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта;

 2. да не употребяват допингови средства в тренировъчната и състезателната си дейност;

 3. да спазват спортната етика;

 4. да спазват устава, правилниците и другите актове на БФ Бадминтон и Световната федерация по Бадминтон, (BWF), Европейската конфедерация по Бадминтон (BEC), Български олимпийски комитет, Международния олимпийски комитет (IOC).

 5. да изпълнява решенията на органите на БФ Бадминтон, Световната федерация по Бадминтон, (BWF), Европейската конфедерация по Бадминтон (BEC), Български олимпийски комитет, Международния олимпийски комитет (IOC).

II. КАРТОТЕКИРАНЕ. РЕГИСТЪР НА СПОРТИСТИТЕ ПО БАДМИНТОН

Чл. 8. /1/ Картотекирането е акт на БФ Бадминтон, с извършването на който за определено физическо лице възникват състезателни права и то придобива статут на спортист по бадминтон.

/2/ Картотекирането се извършва за срок от една спортно – състезателна година.

/3/ Правото да заявяват картотекиране на спортисти принадлежи на спортните клубове, членуващи в БФ Бадминтон.

/4/ Лица, които не са картотекирани по реда на този раздел нямат право да участват в организираните от БФ Бадминтон национални първенства нито от свое име, нито от името на друга организация.

Чл.9. Картотекиране на спортист се извършва по предложение на членуващ в БФ Бадминтон спортен клуб.

Чл.10. /1/ За извършване на картотекиране спортния клуб е длъжен да представи пред БФ Бадминтон следните документи:

1. Молба от физическото лице, че желае да бъде картотекирано като спортист на клуба, направил предложението за картотекиране /при лица, ненавършили 18 години молбата трябва да отговаря на условията на Закона за лицата и семействата и действащото в страната законодателство;

2. Договор между спортния клуб и физическото лице, отговарящ на изискванията на Раздел III от Правилника, който посочва статута на състезателя – аматьор или професионалист;

3. Копие от документа за самоличност или акта за раждане на физическото лице;

/2/ След картотекирането, до изтичане на срока на договора по алинея 1, точка 2, при последващо картотекиране, спортния клуб представя документите по точка 1 и точка 3 /ако е издаден нов документ за самоличност/. Като при прекратяване на договора със спортиста (аматьор или професионалист) на някое от основанията в този правилник клуба или състезателя незабавно уведомява БФ Бадминтон.

/3/ При постъпило предложение за картотекиране на спортист, който в предходната година не е бил картотекиран, или е бил картотекиран от друг спортен клуб, клуба направил предложението за картотекиране, освен документите по алинея 1, трябва да представи:

1. При трансфер на състезателни права - договор за прехвърляне на състезателните права на спортиста в оригинал, с копие за БФБ и писменото съгласие на спортиста за извършения трансфер.

2. При промяна на местожителството на спортист – аматьор – удостоверение за избор на постоянен адрес или копие на документа за самоличност, удостоверяващо промяната;

3. При записване за обучение в средно спортно или висше учебно заведение, както и при всяко преминаване от едно средно спортно или висше учебно заведение в друго, към което има действащ спортен клуб по бадминтон при представяне удостоверение, че лицето е записано като ученик или студент в съответното учебно заведение.

4. При избор на нов спортен клуб от спортист – аматьор поради прекратяване на договора от страна на спортния клуб, който е картотекирал спортиста – копие от предизвестието до спортиста;

5. В случаите на член 17, алинея 1 от правилника и в случаите на неизпълнение на задължение от страна на даден клуб по договора - копие от предизвестието до спортния клуб.

Чл.11. За картотекирането на спортистите Общото събрание на БФ Бадминтон определя административна такса.

Чл. 12. /1/ Картотекираните лица се вписват в регистър на спортистите по бадминтон.

/2/ Регистъра съдържа данни относно спортиста – име, единен граждански номер и адрес, клубната му принадлежност и лицето, което е носител на трансферните права и срока, за който са уговорени.

/3/ Всяка промяна на клубната принадлежност се отразява в регистъра.

Чл.13. Картотекиран спортист се заличава служебно в следните случаи:

 1. при писмено изразено желание от страна на спортист – аматьор;

 2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

 3. при заличаване на регистрацията на спортния клуб.

III. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Чл.14. /1/ Отношенията между спортните клубове и спортистите по бадминтон задължително се уреждат с договори, сключени в писмена форма, в които изрично се посочва статута на спортиста – аматьор или професионалист.

/2/ БФ Бадминтон отказва картотекиране или заличава картотекирането на всички спортисти, които не са уредили отношенията си със спортен клуб чрез договор (съответно професионален или аматьорски) или действието на договора е било прекратено, както и ако същия е недействителен по правилата на действащото в страната гражданско законодателство.

/3/ Един състезател може да играе в рамките на една състезателна година само в един български клуб, а се допуска да играе в чуждестранен клуб след получено разрешение от БФ Бадминтон и заплащане на определената в този правилник такса.

/4/ Договорите със спортистите аматьори са безвъзмездни, а със спортистите професионалисти – възмездни.

Чл. 15. Договорите за професионалисти трябва да съдържат уговорки относно

 1. срока, за който се сключват;

 2. размерът на възнаграждението и начинът на заплащането му, както и размера на средствата за спортна подготовка и развитие;

 3. застраховките и медицинското осигуряване на спортиста;

 4. условията, които спортния клуб се задължава да осигури за провеждане на тренировъчна дейност, включително спортните пособия и екипировка;

 5. условията за трансфер на състезателни права;

 6. прекратяването на договора;

 7. обезщетението при неизпълнение на задълженията по договора;

Чл. 16. /1/ Спортистите-аматьори сключват договор с даден клуб за спортна подготовка и развитие за едногодишен срок (в рамките на срока картотекиране). Договорът трябва да включва клаузи относно:

1. размера на финансовите средства, определени от спортния клуб за състезателя за срока на договора, касаещи неговата спортна подготовка и развитие;

2. застраховката и медицинското осигуряване на спортиста;

3. условията и реда за прекратяване на договора, включително при преотстъпване или трансфер;

4. обезщетенията, дължими от неизправната страна и трансферната сума при условията на член 27 от този Правилник.

/2/ Спортистите аматьори на възраст под 18 години могат да сключват договори за спортна подготовка и развитие при спазване разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

/3/ договорите със спортистите – аматьори следва да съдържат уговорка, съгласно която прекратяват действието си при настъпване на някое от следните условия:

1. промяна на местожителството на спортиста;

2. постъпване за обучение в друго населено място или преминаване от едно спортно училище или висше учебно заведение в друго.

/4/ Договорите със спортисти – аматьори могат да бъдат прекратени едностранно от спортиста или неговите законни представители (при непълнолетие), преди изтичане на срока на договора с писмено известяване до клуба - при преустановяване на състезателната дейност на спортиста, а също да бъдат едностранно прекратени от клуба при неизпълнение на договорни клаузи от страна на спортиста.

/5/ Когато отношенията между спортиста и клуба се уреждат с трудов договор, условията за трансфер на състезателни права и обезщетението при неизпълнение се уреждат от страните с отделен договор в писмена форма.

Чл.17. /1/ Договор със спортист – аматьор се сключва за срок от една година (в рамките на срока за картотекиране) и може да съдържа уговорка, че действието му се подновява за следващ период от една година автоматично, освен ако някоя от страните не отправи писмено предизвестие за прекратяването му или предложение за изменение на някоя от клаузите по договора в срок до един месец, преди изтичане срока на срока му.

/2/ С месечно писмено предизвестие договорът може да се прекрати от изправната страна при неизпълнение на задължения по него от неизправната такава.

/3/ В този случай, страната прекратила действието на договора изпраща копие от предизвестието по алинея 1 на този член до БФ Бадминтон за заличаване на картотеката.

/4/ При законно прекратен договор с даден клуб, съгласно горепосочените разпоредби, спортиста може да премине в друг клуб и съответно да бъде картотекиран по правилата на този Правилник, без да дължи трансферна сума.

Чл. 18. /1/ При прекратяване на договора в случаите на член 16 и 17, както и при прекратяване на договора от страна на клуба, спортиста може да сключи договор със свободно избран от него клуб, при спазване на правилото, че в рамките на една състезателна година може да играе само в един български клуб.

/2/ Когато договорът е прекратен едностранно от спортиста, без да са налице предпоставките на член 16 и 17 от този правилник, БФ Бадминтон отказва последващо картотекиране до изтичането на две години, считано от датата на прекратяване на договора.

Чл.19. /1/ Спортният клуб, упражняващ състезателните права на спортист - аматьор през спортно – състезателната година, в която лицето навършва 18 годишна възраст, има правото пръв да предложи сключване на възмезден (професионален) договор със спортиста, като отправи предложение в писмена форма с копие до БФ Бадминтон.

/2/ В случай, че това право не бъде упражнено в срок от един месец, считано от датата на навършване на пълнолетие, спортиста може да сключи възмезден договор с избран от него друг спортен клуб.

Чл.20. Първият професионален договор за спортиста се сключва за срок не по-малко от 2 и не повече от 5 години.

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА.

Чл. 21. Прехвърлянето на състезателни права на спортист – професионалист се извършва чрез възмезден договор за трансфер, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Чл.22. Прехвърляне на състезателни права може да се извършва само от спортния клуб, от името на който е картотекиран спортиста.

Чл.23. /1/ Трансферните договори се вписват в трансферния регистър на БФ Бадминтон.

/2/ Трансферния регистър съдържа данни относно извършените трансфери на състезателни права.

Чл.24. Страните по договора за трансфер свободно определят трансферната цена за прехвърляне на състезателните права на спортиста. Спортния клуб, който прехвърля състезателните права не носи отговорност за състезателната способност на спортиста.

Чл.25. /1/ Трансфер на спортист с българско гражданство към чуждестранен спортен клуб се извършва след издаването от БФ Бадминтон на удостоверение за трансфер (Сертификат) и след заплащане на такса на федерацията в размер на 200 (двеста) евро от състезателя или от българския клуб, към който принадлежи.

/2/ БФ Бадминтон може да откаже да издаде удостоверение за трансфер (Сертификат), ако в договор или друг писмен акт не е предвидено задължение за чуждестранния клуб да освобождава спортиста за участие в проявите на националния отбор.

Чл. 26. /1/ Преотстъпване на състезателни права на спортист по бадминтон на друг български клуб не може да се извършва в рамките на една спортно – състезателна година.

/2/ Състезател може да се състезава и за друг клуб в чужбина само след заплащане на дължимата такса по член 24.

Чл. 27./1/. В случаите, когато състезател по бадминтон, навършил 14 годишна възраст, сменя клуба си по свое желание или по желание на друг клуб, извън случаите, когато имаме прекратен на правно основание договор или когато имаме недействителен такъв се заплащат следните трансферни суми от новия клуб или от състезателя:

 • за състезатели без постижения (без класирания в тройката на държавни лични

първенства), състезавали се поне 5 (пет) години за даден клуб – 2 /две/ минимални заплати.

- за състезатели печелили медали от държавни лични първенства – 5 (пет) минимални заплати.

- за национални състезатели, участвали на Европейски първенства, Световни първенства, Олимпийски игри и Балкански шампионати – 8 (осем) минимални заплати.

- за състезатели с постижения до 8-мо (осмо) място на олимпийски игри, европейски и световни първенства: 12 (дванадесет) минимални заплати.

/2/. Ако не се заплати трансферна сума, състезателят губи права за картотекиране за 2 (две) състезателни години, както й няма право да играе в клубове извън страната без трансферна сума или друга договореност между чуждестранния и българския клуб.

V. ТРАНСФЕРНА ЛИСТА

Чл.28. Трансферната листа е списък, в който текущо се отразяват спортистите, чиито състезателни права могат да бъдат предмет на трансфер и сключените договори за трансфер на състезателни права.

Чл.29. /1/ Вписване на спортисти в трансферната листа се извършва по молба на спортния клуб, упражняващ състезателните им права по договор.

/2/ Вписване на договори за трансфер на състезателни права се извършва след представяне на копие от договора и писмено съгласие на спортиста за прехвърлянето на състезателните права.

Чл.30. Договори за трансфер на състезателни права се вписват веднъж годишно – в периода на картотекиране на спортистите.

Чл.31. /1/ Веднъж годишно, в рамките на един месец преди периода на картотекиране на спортисти БФ Бадминтон организира трансферна процедура на състезателните права на спортистите, вписани в трансферната листа.

/2/ Процедурата по алинея 1 трябва да приключи не по-късно от една седмица преди началото на процеса на картотекиране.

/3/ Спортните клубове, желаещи да участват в търга представят молба до БФБ не по-късно от три дни преди обявената дата.

/4/ Условията за провеждане на търга се определят от Управителния съвет на БФБ.

VI. СПИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл. 32. Спирането и отнемането на състезателни права на спортист по бадминтон се извършва от Управителния съвет на БФБ.

Чл.33. /1/ Спиране на състезателни права се извършва за определен период от време, не по-дълъг от една спортно – състезателна година, в случай, че договорът, представен при картотекиране на състезателя е бил развален или прекратен без предвидените в този правилник правни основания.

/2/ Спирането на състезателни права се извършва след представяне на писмени доказателства за обстоятелството по ал.1 от спортния клуб или спортиста.

Чл.34. Отнемането на състезателни права е акт, с който спортист по бадминтон се лишава за определен период от време (по-дълъг от една година) или окончателно от възможността да участва в състезанията, организирани от БФ Бадминтон, Световната федерация по Бадминтон, (BWF), Европейската конфедерация по Бадминтон (BEC), Български олимпийски комитет, Международния олимпийски комитет (IOC).

Чл. 35. Отнемането на състезателни права се налага по предложение на орган на БФ Бадминтон, спортния клуб, притежаващ състезателните права, председателя на Националната комисия за допингов контрол, Световната федерация по Бадминтон, (BWF), Европейската конфедерация по Бадминтон (BEC), Български олимпийски комитет, Международния олимпийски комитет (IOC).

.

Чл. 36. /1/ Отнемане на състезателни права на спортист се налага при нарушения на член 7 от правилника, след като се вземе пред вид тежестта и характера на извършеното нарушение.

/2/ Временно отнемане се налага при установена употреба на допингови средства и тежко нарушение на правилниците на БФ Бадминтон, Световната федерация по бадминтон, (BWF), Европейската конфедерация по бадминтон (BEC), Български олимпийски комитет, Международния олимпийски комитет (IOC).

/3/ Окончателно отнемане на състезателни права се налага при повторно нарушение, за което преди спортиста е бил лишен временно от състезателни права.

Чл. 37. Контрол върху наложената мярка отнемане на състезателни права може да се упражнява от Общото събрание на БФ Бадминтон, по молба на спортиста.

УЧАСТИЕ НА СПОРТИСТИТЕ ПО БАДМИНТОН В ПРОЯВИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР

Чл.38. /1/ БФБ определя състава на националния отбор по бадминтон.

/2/ В състава на националния отбор се включват спортисти с българско гражданство с високи спортни постижения за съответния период.

Чл. 39. Състава на националния отбор се определя за всяка спортна проява.

Чл. 40. /1/ До всички спортисти, включени в състава на националния отбор, както и до спортните клубове, от които те са картотекирани се отправя покана за участие в съответната спортна проява.

/2/ Поканата съдържа:

 1. 1. периода, за който се кани спортиста;

 2. 2. условията за участието му;

Чл.41. /1/ В срок от една седмица, считано от датата на получаване на поканата спортиста и спортния клуб са длъжни писмено да потвърдят или да откажат участието в проявата.

/2/ Във всеки отказ от участие следва да се посочват причините за неучастие в проявата.

/3/ Управителния съвет на БФ Бадминтон може да отнеме временно състезателните права на спортист, отказал участие в националния отбор, съответно да наложи парична санкция – глоба в размер до 600 (шестотин) лева - при недопускане на спортиста от страна на спортния клуб или неоснователен отказ от участие от страна на спортиста. Първото такова нарушение се санкционира с глоба до 300 (триста) лева.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Спорове, възникнали във връзка с пораждането, упражняването и прекратяването на състезателни права се разглеждат и решават от Арбитражно – дисциплинарната комисия (АДК) към БФ Бадминтон.

Реда за разглеждане на спорове от АДК се урежда в Правилник за дейността на АДК.

§2. Спорове по повод изпълнението на задълженията по договори се разрешават от компетентния съд.

§3. По смисъла на този правилник:

Спортен клуб е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза или професионален спортен клуб – акционерно дружество, член на БФ Бадминтон;

Спортист е физическо лице, картотекирано от БФ Бадминтон по молба на членуващ в нея спортен клуб;

Картотекиране е акт на БФ Бадминтон с извършването на който едно физическо лице придобива статут на състезател по бадминтон (спортист-аматьор или спортист-професионалист);

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В срок от един месец от влизане в сила на този Правилник спортните клубове са длъжни да уредят отношенията си с картотекираните от тях спортисти с договори, съгласно раздел III.

§2. Настоящия правилник е приет на основание Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му, както и другите нормативни актове, регулиращи правоотношения в областта на спорта.

§3. При противоречие с Наредбата за провеждане на национални първенства и турнири и състезателния календар, преимущество има този Правилник.

§4. Този правилник е приет от Общо събрание на БФ Бадминтон с дата 13 декември 2014 година влиза в сила от датата на приемането му

БФ БАДМИНТОН

София, 2014

 

Свали файла

Добавете коментар


Защитен код
Обнови